Samen beter
voor buiten

Certificaten en CO2 emissie

De verwachte klimaatverandering is de grootste collectieve uitdaging van de komende decennia. Het milieu, mens en dier zullen hinder ondervinden van de veranderingen.  Omdat wij bij onze werkzaamheden CO2 uitstoten, nemen wij onze verantwoordelijkheid zeer serieus.

Onze overall doelstelling is om de CO2 uitstoot, in relatie tot de omzet, in de periode 2013-2018 jaarlijks met 2,5% te reduceren (scope 1 en 2 gezamenlijk). De lange termijn doelstelling is om de CO2 uitstoot in 5 jaar met 12,5% te reduceren.

Onze prestaties op het gebied van CO2 Emissie

Op basis van de CO2 emissie berekening over de eerste helft van 2018 blijkt dat de reductie van de CO2 emissie gestaag doorloopt. De stand per eind juni 2018 staat op 17,5% reductie. Daarmee ligt Dolmans Landscaping Group nog steeds goed op schema om haar lange termijn doelstelling te realiseren.

Door middel van een CO2 emissie managementsysteem conform de CO2 Prestatieladder norm zorgen wij ervoor dat onze CO2 prestaties zich verbeteren en onze CO2 emissie dus vermindert. De CO2 Prestatieladder heeft als doel om bedrijven inzicht te geven in de CO2 emissie, deze meetbaar en inzichtelijk te maken zodat concrete doelen kunnen worden gesteld om de CO2 emissie terug te brengen.

In de eerste helft van 2018 was de scope 1 en 2 uitstoot van de Dolmans Landscaping Group 1.694 ton CO2. Meer informatie over de scope 3 reductie doelstellingen en voortgang is te vinden in het strategisch CO2 reductieplan en het laatste communicatiebericht.

Dolmans Landscaping Group voert een beleid waarbij leveranciers en onderaannemers bewust worden gemaakt van hun verantwoordelijkheden inzake CO2 uitstoot reductie. De verdere focus is gericht op reductie van met name scope 1 emissie (intern, direct).

Vrijwel de volledige eigen emissie bestaat uit Scope 1 emissie (met name Diesel en andere brandstoffen). 100% van de ingekochte elektriciteit is CO2 neutraal.

De verdeling van de CO2 emissie naar categorie ziet er over de eerste helft van 2018 als volgt uit:

Plan van Aanpak

Door een pakket van maatregelen zal Dolmans Landscaping haar CO2 emissie in de komende jaren stelselmatig reduceren. Het pakket van maatregelen bevat onder andere de volgende zaken:

Maatregelen gericht op energiebesparing (technisch, organisatorisch, gedrag);
Inkoop van energie uit duurzame bronnen (gecertificeerde CO2 neutrale elektriciteit);
Inkoop van duurzame materialen voor gebruik in projecten;
Gebruik van brandstoffen die minder CO2 uitstoten;
Investeringen in duurzaam materieel (voertuigen, machines en gereedschappen);
Trainen en instrueren van onze medewerker over zuinig en duurzaam gedrag;
Optimalisatie afvoer van afvalstromen en waar mogelijk duurzame inzet van de afvalstromen;
Toepassing van innovatie werkmethoden.

Om de doelstelling te bereiken zijn zowel binnen ons bedrijf als in samenwerking met leveranciers, opdrachtgevers en andere partijen diverse initiatieven genomen. Je treft beschrijvingen van deze initiatieven aan in dit document.

Omdat Dolmans Landscaping Group de reductie van CO2 uitstoot belangrijk vindt, voor de maatschappij (lokaal en globaal) en voor de eigen organisatie, heeft zij zich gecommitteerd aan de volgende reductieprogramma’s:

Nederland CO2 Neutraal van Stichting NL CO2 Neutraal (doel is structurele reductie op basis van interne doelstellingen en uiteindelijk Nederland CO2 neutraal)

Futureproof community van MVO Nederland, (matchmaking platform voor ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden om hun duurzame ondernemersvragen op te lossen).

Overige verwijzingen:
–   SKAO bedrijfspagina
–   CO2 Prestatieladder documenten
–   Meer informatie over CO2 Prestatieladder

Informatie voor onderaannemers

Om leveranciers en onderaannemers te ondersteunen in hun streven om minder CO2 uit te stoten zijn onderstaande documenten beschikbaar gesteld.
Op aanvraag kan aanvullende informatie of ondersteuning worden geleverd.

Presentatie voor onderaannemer
Toolbox informatie: Energiebesparing
Toolbox informatie: Tips voor zuinig rijden