Samen beter
voor buiten

Certificaten en CO2 emissie

De verwachte klimaatverandering is de grootste collectieve uitdaging van de komende decennia. Het milieu, mens en dier zullen hinder ondervinden van de veranderingen.  Omdat wij bij onze werkzaamheden CO2 uitstoten, nemen wij onze verantwoordelijkheid zeer serieus.

Onze overall doelstelling is om de CO2 uitstoot, in relatie tot de omzet, in de periode 2013-2018 jaarlijks met 2,5% te reduceren (scope 1 en 2 gezamenlijk). De lange termijn doelstelling is om de CO2 uitstoot in 5 jaar met 12,5% te reduceren.

Onze prestaties op het gebied van CO2 Emissie

Op basis van de CO2 emissie berekening over de tweede helft 2019 blijkt dat de reductie van de CO2 emissie bij Dolmans Landscaping Group volgens plan verloopt. De stand per december 2019 staat op 12,1% reductie. Daarmee heeft Dolmans Landscaping Group weer een belangrijke stap gezet in het bereiken van haar doelstelling voor 2023. In de periode 2013 tot 2018 heeft Dolmans Landscaping Group ook al 12,5% van het CO2 uitstoot gereduceerd.

Vanaf 2018 zijn opnieuw doelstellingen bepaald. Onze doelstelling op dit moment luidt: 12,5% CO2 reductie in 2023 ten opzichte van referentiejaar 2018 (in relatie tot de omvang van de bedrijfsactiviteiten).

Door middel van een CO2 emissie managementsysteem conform de CO2 Prestatieladder norm zorgen wij ervoor dat onze CO2 prestaties zich verbeteren en onze CO2 emissie dus vermindert. De CO2 Prestatieladder heeft als doel om bedrijven inzicht te geven in de CO2 emissie, deze meetbaar en inzichtelijk te maken zodat concrete doelen kunnen worden gesteld om de CO2 emissie terug te brengen.

In de tweede helft van 2019 was de scope 1 en 2 uitstoot van de Dolmans Landscaping Group 2.070,2 ton CO2. Meer informatie over de scope 3 reductie doelstellingen en voortgang is te vinden in het strategisch CO2 reductieplan en het laatste communicatiebericht.

Dolmans Landscaping Group voert een beleid waarbij leveranciers en onderaannemers bewust worden gemaakt van hun verantwoordelijkheden inzake CO2 uitstoot reductie. De verdere focus is gericht op reductie van met name scope 1 emissie (intern, direct).

Vrijwel de volledige eigen emissie bestaat uit Scope 1 emissie (met name Diesel en andere brandstoffen). 100% van de ingekochte elektriciteit is CO2 neutraal.

De verdeling van de CO2 emissie naar categorie ziet er over de tweede helft van 2019 als volgt uit:

Plan van Aanpak

Door een pakket van maatregelen zal Dolmans Landscaping Group haar CO2 emissie in de komende jaren stelselmatig reduceren. Het pakket van maatregelen bevat onder andere de volgende zaken:

Maatregelen gericht op energiebesparing (technisch, organisatorisch, gedrag);
Inkoop van energie uit duurzame bronnen (gecertificeerde CO2 neutrale elektriciteit);
Inkoop van duurzame materialen voor gebruik in projecten;
Gebruik van brandstoffen die minder CO2 uitstoten, gebruik van HVO brandstof maakt hier een belangrijk onderdeel van uit;
Investeringen in duurzaam materieel (onder andere in de vorm van elektrisch aangedreven voertuigen, machines en gereedschappen);
Trainen en instrueren van onze medewerker over zuinig en duurzaam gedrag;
Optimalisatie van hergebruik afvalstromen inzet van circulaire materialen en grondstoffen;
Toepassing van innovatie werkmethoden.

Om de doelstelling te bereiken zijn zowel binnen ons bedrijf als in samenwerking met leveranciers, opdrachtgevers en andere partijen diverse initiatieven genomen. Je treft beschrijvingen van deze initiatieven aan in dit document.

Omdat Dolmans Landscaping Group de reductie van CO2 uitstoot belangrijk vindt, voor de maatschappij (lokaal en globaal) en voor de eigen organisatie, heeft zij zich gecommitteerd aan de volgende reductieprogramma’s:

Nederland CO2 Neutraal van Stichting NL CONeutraal (doel is structurele reductie op basis van interne doelstellingen en uiteindelijk Nederland CO2 neutraal)

Futureproof community van MVO Nederland, (matchmaking platform voor ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden om hun duurzame ondernemersvragen op te lossen).

Overige verwijzingen:
–   SKAO bedrijfspagina
–   CO2 Prestatieladder documenten
–   Meer informatie over CO2 Prestatieladder

Informatie voor onderaannemers

Om leveranciers en onderaannemers te ondersteunen in hun streven om minder CO2 uit te stoten zijn onderstaande documenten beschikbaar gesteld.
Op aanvraag kan aanvullende informatie of ondersteuning worden geleverd.

Presentatie voor onderaannemer
Toolbox informatie: Energiebesparing
Toolbox informatie: Tips voor zuinig rijden