CO2-Emissie

De verwachte klimaatverandering is de grootste collectieve uitdaging van de komende decennia. Het milieu, mens en dier zullen hinder ondervinden van de veranderingen. Omdat wij bij onze werkzaamheden CO2 uitstoten, nemen wij onze verantwoordelijkheid zeer serieus.

Onze overall doelstelling is om de CO2 uitstoot in 2040 met 80% gereduceerd te hebben. Onze actuele doelstelling is om de CO2-emissie, in relatie tot de omzet, in de periode 2018-2023 jaarlijks met 2,5% te reduceren (scope 1 en 2 gezamenlijk).

Onze prestaties op het gebied van CO2-Emissie

Op basis van de CO2-emissie berekening over de tweede helft 2022 blijkt dat de reductie van de CO2-emissie bij Dolmans Landscaping Group nog steeds zeer goed verloopt. De stand per eind december 2022 staat op 49,1% reductie ten opzichte van 2018. Daarmee heeft Dolmans Landscaping Group weer een belangrijke stap gezet in het bereiken van haar doelstelling voor 2023. Sterker nog de beoogde reductie per 2023 is nu al gerealiseerd.

Dit komt nog bij de 12,5% reductie van CO2-uitstoot die Dolmans Landscaping Group  al in de periode 2013 tot 2018 heeft gerealiseerd.

Door middel van een CO2-emissie managementsysteem conform de CO2-prestatieladder norm zorgen wij ervoor dat onze CO2-prestaties zich verbeteren en onze CO2-emissie dus vermindert.

De CO2-prestatieladder heeft als doel om bedrijven inzicht te geven in de CO2-emissie, deze meetbaar en inzichtelijk te maken zodat concrete doelen kunnen worden gesteld om de CO2-emissie terug te brengen.

Meer informatie over de scope 3 reductie doelstellingen en voortgang is te vinden in het strategisch CO2-reductieplan.

Dolmans Landscaping Group voert een beleid waarbij leveranciers en onderaannemers bewust worden gemaakt van hun verantwoordelijkheden inzake CO2-uitstoot reductie. De verdere focus is gericht op reductie van met name scope 1 emissie (intern, direct). Vrijwel onze volledige eigen emissie bestaat uit Scope 1 emissie (met name Diesel en andere brandstoffen). Nagenoeg 100% van de ingekochte elektriciteit is CO2-neutraal. De invoering van HVO brandstoffen (HVO100, HVO30 en HVO20) hebben een belangrijke bijdrage geleverd in het terugdringen van de CO2-emissie. Daarnaast draagt ook de elektrificering van gereedschappen, machines en wagenpark in belangrijke mate bij aan de CO2-reductie van bijna 20% in de laatste jaren.

Plan van aanpak

Door een pakket van maatregelen zal Dolmans Landscaping Group haar CO2-emissie in de komende jaren stelselmatig reduceren. Het pakket van maatregelen bevat onder andere de volgende zaken:

  • Maatregelen gericht op energiebesparing (technisch, organisatorisch, gedrag);
  • Inkoop van energie uit duurzame bronnen (gecertificeerde CO2 neutrale elektriciteit);
  • Inkoop van duurzame en circulaire materialen voor gebruik in projecten;
  • Gebruik van brandstoffen die minder CO2 uitstoten, gebruik van HVO brandstof maakt hier een belangrijk onderdeel van uit;
  • Investeringen in duurzaam materieel (onder andere in de vorm van elektrisch aangedreven voertuigen, machines en gereedschappen);
  • Trainen en instrueren van onze medewerker over zuinig en duurzaam gedrag;
  • Optimalisatie van hergebruik afvalstromen inzet van circulaire materialen en grondstoffen;
  • Toepassing van innovatie werkmethoden.

Om de doelstelling te bereiken zijn zowel binnen ons bedrijf als in samenwerking met leveranciers, opdrachtgevers en andere partijen diverse initiatieven genomen. Je treft beschrijvingen van deze initiatieven aan in dit document.

Omdat Dolmans Landscaping Group de reductie van CO2-uitstoot belangrijk vindt, voor de maatschappij (lokaal en globaal) en voor de eigen organisatie, heeft zij zich gecommitteerd aan de volgende reductieprogramma’s:

Overige verwijzingen:

Informatie voor onderaannemers

Om leveranciers en onderaannemers te ondersteunen in hun streven om minder CO2 uit te stoten zijn onderstaande documenten beschikbaar gesteld. Op aanvraag kan aanvullende informatie of ondersteuning worden geleverd.